Menü Bezárás

Intézményi ökoiskolai munkaterv

Munkaközösségünk tagjai:

Szepesváry  László                       igazgató , matematika-fizika szakos tanár

Hankó Lászlóné                            munkaközösség vezető, matematika-fizika szakos tanár

Frontóné Szigeti Zsuzsanna          biológia-kémia szakos tanár, a természettudományos mk. vezetője

Pusztai Ágnes                                magyar-történelem szakos tanár

Csikós   Judit                                 német nyelv-mozgó kép és média szakos tanár

Falnagy Ágnes                               angol nyelv-olasz nyelv szakos tanár

Pej Zsuzsanna                                matematika-informatika szakos tanár

Ostorics Júlia                                 igazgató-helyettes, angol nyelv szakos tanár

Vasváriné Vida Mária                   matematika szakos tanár

Szél Tamara                                  szabadidő-szervező

Nagy Csongor                               fizika-földrajz szakos tanár

Füzéky Mónika                             gondnok

2021-ben sikeresen pályáztunk az ökiskolai címre, ami még inkább felhívja a figyelmet arra, hogy intézményünkben nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a különböző programok, táborok szervezése során.

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Mint ökoiskola, ehhez a célkitűzéshez járulunk hozzá  azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartjuk szem előtt.

Szervezeti feltételek:

Tanév elején fel kell frissíteni a munkacsoport rendszeres működésének feltételeit (időpont, elérhetőségek stb.), illetve tisztázni kell a feladatokat, és mindegyikhez felelősöket kell rendelni, keresni.

Intézményünk Diákönkormányzatát is bevonjuk a munkaterv megvalósításába, továbbá az osztályok által delegált „öko-küldöttek”-ből álló öko-diákbizottságot hozunk létre, amelynek tagjait különböző komunikációs csatornákon tájékoztatjuk az aktuális eseményekről és feladatokról.

A jövőbe tekintve az ökoiskolai programhoz kapcsolódó szakmai továbbképzéseken való részvételre szeretnénk minél több kollégánkat ösztönözni.

Célkitűzéseink, feladataink:

Az ökológiai tudatosság és annak kialakítása nagy szerepet kap a gimnázium pedagógiai programjában. A pedagógiai programon túl a szakmai munkaközösségek éves terveiben is megjelennek a fenntarthatósághoz és környezettudatossághoz köthető célok és feladatok.

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés és a globális felelősségvállalás elvei, hanem az iskolai élet minden területén. A tanítási órákhoz kötődő tartalmak az iskola Helyi Tanterve szerint valósulnak meg.

Fontosnak tartjuk a nemzetközi együttműködésekkel, hazánk globális szerepvállalásával kapcsolatos társadalmi szemléletformálást, a globális felelősségvállalásra nevelést. Ennek leghangsúlyosabb területei a következők:

 • a béke és erőszakmentesség kultúrájára nevelés,
 • demokráciára nevelés,
 • állampolgári felelősségre, részvételre, aktivitásra nevelés,
 • az emberi jogok ismeretére, tudatosítására, betartására és betartatására nevelés,
 • más kultúrák ismeretére és megbecsülésére nevelés (interkulturális nevelés)

Ezekkel a témákkal történelem, földrajz, biológia, osztályfőnöki órákon foglalkozunk leginkább (ezekbe a tanmenetekbe illesztettük be), de fontos terepe lehet az 50 órás közösségi szolgálat, amely során lehetőség van nemzetközi fejlesztési és humanitárius ismeretek és tapasztalatok megszerzésére és ezekkel kapcsolatos önkéntes tevékenységek megismerésére is, így teremtve kapcsolatot az iskola világa és a globális felelősségvállalás valóságos társadalmi gyakorlata között.

Az ökológiai tudatosság és annak kialakítása nagy szerepet kap a gimnázium pedagógiai programjában, a szakmai munkaközösségek éves terveiben is meg fognak jelenni a fenntarthatósághoz és környezettudatossághoz köthető célok és feladatok.

Gimnáziumunkban folyó környezeti nevelés átfogó célja

 • egértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét, a tudatos fogyasztói magatartás lényegét

Környezeti nevelésünk közvetett célja, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.

Fontos, hogy a tanulók globális szinten képesek legyenek értelmezni azokat a célokat, amelyek a környezeti és a társadalmi fenntarthatóságra való törekvés érdekében fogalmazódnak meg.

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink, hagyományaink

 • táborok  (biciklis tábor, vízi tábor, Kéktúrán a Könyves) 
 • túraszakkör, amelynek kirándulásain rendszeresen részt vesznek szülők is 
 • tematikus napok: környezetvédelmi kampányok szervezése, lebonyolítása,

pl. az „Anna” környezetvédelmi túra    (a 2020-ban  felélesztett és az öko-szemlélet jegyében újjászervezett korábbi, szép hagyománya a Könyvesnek, egykori kolléganőnk emlékére szervezett  város környéki túra, ahol az egyes állomásokon valamilyen környezetvédelmi téma köré csoportosított feladatokat kell teljesíteni.)

A mindennapokban is szeretnénk az öko-szemléletet minél több területen jól láthatóan érvényesíteni.

Szeretnénk a tantestülettel minél több ilyen témájú kirándulás, szakmai konferencia, diákprogram, pályázat lehetőségét megismertetni.

Kapcsolatokat kell keresnünk a megvalósítás során más öko-iskolákkal, a szülői munkaközösséggel, nemzeti parkokkal, felsőoktatási intézményekkel, a fenntartóval és az önkormányzattal.

A mindennapokban is szeretnénk az öko-szemléletet minél több területen jól láthatóan érvényesíteni.

A tanév során folyamatosan végzett tevékenységek

Törekszünk az energiatakarékosságra és víztakarékosságra

 • pedagógiai munkánk során rendszeresen tanulmányozzuk az intézmény működésének erőforrás használatát (víz, gáz, villany)
 • energiatakarékos izzók beszerzése
 • az elromlott víztartályok kijavítása
 • energia-járőr szolgálat a diákok közreműködésével

 Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok, a szemétszállítási díj csökkentése érdekében

 • szelektív hulladékgyűjtés a tantermekben, a folyosókon elhelyezett edényekbe, új hulladékgyűjtők beszerzése
 • használt elemgyűjtés
 • PET kupak-gyűjtés karitatív céllal
 • a komposztáló rendeltetésszerű használata
 • Sulizsák akcióban való részvétel

Mindennapi életünkben, környezetünk kialakításában kiemelt szempont lesz az újrahasznosítás, az alternatív megoldások

 • az egyszer használatos műanyagok visszaszorítása a büfében, táborokban
 • kihasználva a digitális oktatás során bevezetett lehetőségeket a tananyagok terjesztésére, csökkentjük a fénymásolást

Kollégák ösztönzése

Kommunikáció

Az egyik legfontosabb feladatunk az öko-témájú kommunikáció fejlesztése, pontosabban továbbfejlesztése. Az iskola honlapján rendszeresen és jól láthatóan megjelenik az öko-munkacsoport tevékenysége és  ezen a csatornán keresztül is informáljuk majd a diákokat és a szülőket az iskolában folyó munkáról. További kommunikációs lehetőségeket is igyekszünk kihasználni: szeretnénk a helyi médiában (írott sajtó) a munkacsoport tevékenységével összefüggő híreket, felhívásokat, fotókat publikálni, illetve ugyanerre a humán munkaközösség blogját is szeretnénk a továbbiakban is felhasználni. Kiemelten fontosnak tartjuk az iskola épületén belül is az öko-munkacsoport tevékenységének megjelenítését: a videó-faliújságon rendszeresen közzé fogjuk tenni a pályázatokat, híreket. Szeretnénk egy öko-faliújságot kialakítani az 1. emeleten, tervezzük az iskola termeinek, folyosóinak „zöldítését” is.

Évenként megjelenő Évkönyvünkben is beszámolunk a tanév jeles öko-eseményeiről.

[Dátumok, határidők: lásd az éves munkatervben!]